Me har fått førebudd oss godt til koronavirusepidemien. Førebels har fastlegane grei kapasitet. Me åpnar difor opp igjen for timebestilling på ePortal. OBS! ePortal-timane gjeld no kun for VIDEOKONSULTASJON eller eventuelt telefonkonsultasjon. Oppgi ved bestilling om du ynskjer oppkoblingsinformasjon på SMS (viss du vil bruke smarttelefon) eller e-post (viss du vil bruke nettbrett eller pc/mac) eller om du ynskjer at me skal ringje deg på telefon til avtalt tidspunkt. Eigenandelen for alle alternativa er den same som for konsultasjon ved oppmøte og kjem med i frikortgrunnlaget. Du får faktura utan gebyr og me jobbar også med å få på plass betaling med Vipps eller kortbetaling på mobil. Meir informasjon om videokonsultasjon finn du her: www.sogndallegesenter.confrere.com

Dersom du treng time for problemstilling som krev at du møter opp må du bestille dette på telefon 57 62 97 00.

KORONAVIRUS

Me har innført strenge tiltak på legesenteret for å redusere smitte. Du skal likevel vere trygg på at du får den hjelpa du treng.

 

Du finn svar på vanlege spørsmål på www.helsenorge.no/koronavirus, nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 eller Sogndal kommune sin eigen informasjonstelefon 57 65 28 00 eller e-post korona@sogndal.kommune.no

IKKJE MØT OPP PÅ LEGESENTERET UTAN AVTALE! DETTE GJELD ALLE UANSETT PROBLEMSTILLING. RING OSS PÅ TELEFON 57 62 97 00.

Dei som er i heimekarantene vil ikkje lenger bli testa og skal heller ikkje kontakte helsevesenet med mindre dei har behov for helsehjelp.

Du skal berre testast for koronavirus dersom du har akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller tungpust og samtidig:   

  • Har behov for innlegging i sjukehus
  • Bur i ein helseinstitusjon, til dømes sjukeheim
  • Er tilsett i helsetenesta med pasientnært arbeid og er klinisk personell som er så viktige for drift at du ikkje kan vere heime til du er frisk + eitt døgn, samt nøkkelpersonell etter særskilt vurdering
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sjukdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk). Dette punktet avgrensast til sjukehusinnlagde pasientar ved intensivavdelingar, overvakingsavdelingar og avdelingar for blodsjukdommar
  • Har vore i nærkontakt med ein person som har stadfesta koronavirussjukdom (covid-19)

 

Viss du er sjuk med feber, hoste eller tungpust – ring oss på telefon 57 62 97 00. Viss me ikkje får avklart via telefon vil me først gjere ei vurdering på videokonsultasjon dersom det er mogleg.  Me kan kommunisere med deg via PC, mac, nettbrett eller smarttelefon med kamera. Du må ha BankID for innlogging. Videokonsultasjon for akutte problemstillingar avtalast på telefon 57 62 97 00. Meir informasjon om dette finn du her: www.sogndallegesenter.confrere.com. Om du ikkje kjem igjennom, ring legevaktsnummeret 116 117

 

Dersom du er så sjuk at du MÅ møte til konsultasjon eller du skal testast for coronavirus vil du få eigne instruksar om oppmøte. Du vil bli teken imot som om du har coronavirus. Dette er ressurskrevjande og må forbehaldast dei tilfella som er absolutt naudsynte. Testing og enkel undersøking blir gjort medan du sit i bil i teltet som er sett opp utanfor legesenteret. Er det behov for undersøking eller behandling utover dette vil du bli teken inn på akuttrommet innanfor teltet.

 

Pasientar som har time for andre problemstillingar og ikkje har symptom på luftvegsinfeksjon skal bruke hovudinngangen via Sogndal helse- og omsorgssenter eller legevaktinngangen som vender mot Trudvang skule.

 

Me må prioritere dei som treng akutt helsehjelp. Me vil tilby videokonsultasjon til alle som har problemstillingar som kan løysast utan fysisk oppmøte. Dette reduserer smitterisiko og er tryggare både for deg som pasient og for oss i helsevesenet.

 

Fastlegane har grei kapasitet førebels men vil ved fleire sjuke ikkje kunne prioritere helseplager utan klar mistanke om sjukdom, rutinekontrollar samt skriving av erklæringar og attestar som ikkje er heilt nødvendige. Det kan hende me blir nøydde til å utsetje timar på kort varsel.

 

Du kan fornye reseptar på fast medisin og sende melding til fastlegen på ePortal. For å få tilgang til dette må du opprette profil med brukarnavn og eingongskode på mobil. Trykk på knappen “Logg på ePortal her” og følg instruksane.

 

Helsing alle ved Sogndal legesenter